วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น.วันนี้ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 08.10 – 09.00 น. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of paragraph ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 13.00 – 14.00 น. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of paragraph 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันต้องมาแต่เช้าตรู่ เวลา 06.50 น. เพื่อมาเข้าเวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนข้ามถนนในตอนเช้า เมื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเสร็จ เวลา 07.40 น. ดิฉันต้องไปยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียน
  วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่10ถ เวลา เวลา 14.50 – 15.40 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก วันนี้ในคาบชุมนุม ให้นักเรียนนำเสนอประวัติเพลงลูกทุ่งทีละกลุ่ม

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่103 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 13.00 – 14.00น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจเรียนมากเร์ เเละคาบสุดท้ายเป็นนักเรียนชั้นม. 104 นนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจเรียนมาก

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 09.50 – 10.40 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555

    วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of list นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 106 เวลา 09.50 – 10.40 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of list นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of list Topic of list นักเรียนตั้งในเรียนมากดีมาก

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น.วันนี้ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 08.10 – 09.00 น. สอบคำศัพท์และทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องนี้ ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา13.00 – 14.00 น. สอบคำศัพท์และทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องนี้ 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555

   วันนี้ดิฉันต้องมาแต่เช้าตรู่ เวลา 06.50 น. เพื่อมาเข้าเวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนข้ามถนนในตอนเช้า เมื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเสร็จ เวลา 07.40 น. ดิฉันต้องไปยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียน
    วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 เวลา เวลา 10.40 – 11.30 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Scanning and Skimming และเสร็จทันเวลาในคาบ
     วันนี้ให้นักเรียนบอกชื่อเพลงลูกทุ่งที่นักเรียนรู้จักมาคนละ 1 เพลง และเหตุผลว่าทำไม่ถึงชอบเพลงนี้ เพลงนี้สอนอะไรเราได้บ้าง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปหาประวัติเพลงลูกทุ่ง และนำเสนอในคาบคาบหน้า 

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555

  วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Scanning and Skimming นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 13.00 – 14.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Scanning and Skimming เสร็จทันเวลาในคาบ ห้องที่สามเป็นนักเรียนชั้นม. 104วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Scanning and Skimming นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555

วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 เวลา 09.00 – 09.50 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การอ่าน(Reading Sentences) และการออกเสียงคำศัพท์ (Stress) ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 106 เวลา เวลา 10.40 – 11.30 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การอ่าน(Reading Sentences) และการออกเสียงคำศัพท์ (Stress) ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การอ่าน(Reading Sentences) และการออกเสียงคำศัพท์ (Stress)

วันพฤหัสบัดีที่ 1 พฤศจิายน 2555

   วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง The Marathon Race นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 09.50 – 10.40 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง The Marathon Race นักเรียนตั้งในเรียนมาก เเละห้องที่สามนักเรียนชั้นม.105นนี้ดิฉันสอนเรื่อง The Marathon Race นักเรียนตั้งในเรียนมาก

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555

     วันนี้ดิฉันสอนนักเรียน 2 ห้อง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 106และ104 ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 08.10 – 09.00 น. สอบคำศัพท์และทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องนี้ ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบคำศัพท์และทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องนี้ หลังจากนั้นให้นักเรียนคิดเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยเเบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555

      วันนี้ดิฉันต้องมาแต่เช้าตรู่ เวลา 06.50 น. เพื่อมาเข้าเวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนข้ามถนนในตอนเช้า เมื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเสร็จ เวลา 07.40 น. ดิฉันต้องไปยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียน
        วันนี้ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.105 เวลา 10.40 – 11.30 น วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การวิเคราะห์ประโยคและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างขะมักเขม้นและเสร็จทันเวลาในคาบ
        วันนี้เป็นวันแรกที่ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชุมนุมกันอย่างเสรี ตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งชุมนุมของดิฉันมีชื่อว่า “ชุมนุมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย”
        ดิฉันรอรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในเพลงลูกทุ่ง ณ ห้อง ม. 
403 มีนักเรียนเข้าร่วม“ชุมนุมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย” เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 คน วันนี้พบปะพูดคุยกับนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันเลือกหัวหน้าชุมนุม รองหัวหน้า และเลขานุการ และกิจกรรมและเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 08.10– 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การวิเคราะห์ประโยคและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างขะมักเขม้น ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 13.00 – 14.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การวิเคราะห์ประโยคและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างขะมักเขม้นและเสร็จทันเวลาในคาบ เเละคาบที่ 9 สอนนักเรียนชั้นม. 104 วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การวิเคราะห์ประโยค วันนี้นักเรียนห้องนี้จะพูดมากในขณะที่สอนดิฉันจึงทำโทษนักเรียนโดยการให้ยืนเรียน เเละบ้างคนก็ให้เคาะโต๊ะ 

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555

  วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 09.00 – 09.50 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Correct Usage นักเรียนห้องนี้เป็นนักเรียนที่ตั้งในเรียนมาก และดิฉันให้นักเรียนแต่งประโยคตามในเนื้อเรื่อง Correct Usage ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา 09.50 – 10.40 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Correct Usage นักเรียนตั้งในเรียนมากและแต่งประโยคเสร็จส่งทันเวลา ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Correct Usage นักเรียนตั้งในเรียนและแต่งประโยคด้วยความสนใจและเสร็จทันเวลาในคาบ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555

  วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง A Jealous Man นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 106 เวลา 13.10 – 14.00 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง A Jealous Man นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง A Jealous Man นักเรียนตั้งในเรียนมากดีมาก

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555

      วันนี้จะเป็นการเปิดทำการเรียนการสอน เป็นวันแรกของภาคเรียนที่22555วันนี้ดิฉันสอนนักเรียน 2 ห้อง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 106เละ 104  ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 09.00 – 09.50 น. นักเรียนจะตื่นเต้นกับผลการเรียนและการเปิดเทอมมาก ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 13.00 – 14.00 น. นักเรียนห้องนี้จะเป็นห้องที่พูดมากกว่าห้องอื่นๆเพราะนักเรียนห้องนี้จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในขณะที่สอนเป็นอย่างดี เเละจะเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดี ร่าเริง 

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555

 โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอน 1 วัน เนื่องจากเป็นวัน “ ปิยมหาราช ”

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555

   วันนี้เป็นวันเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ของภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๕ ตอนเช้าเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคณะครูและนักเรียน เวลา
07.40-08.10 น.หลังจากนั้นเข้าพบนักเรียนร่วมกับครูอีก 2 คน คือ ครูสสุวิมลหนูเล็ก และครูประภัทสร เเดงรัตน์ พบปะและพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับผลการเรียน แจกในเกรด ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2555 และพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่เก่งและขยันเรียนขึ้น มีผลการเรียนที่ดีขึ้น
        ในช่วงบ่ายโมง มีการประชุมครูของภาคปีการศึกษา 
2/2555 ประชุมเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน เกรดของนักเรียน การพัฒนาตนเองและการพัฒนานักเรียนให้เก่งขึ้น และการรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อภายใต้ชื่อ Petjarik Champion Testครั้งที่ 1

Second Semester AT Petjarik Demonstration School

                                         
              Second Semester At Petjarik Demonstration School