วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555


                                                                                        ''สอบปลายภาค''


วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555

                                                                                        ''สอบปลายภาค''
                                             

วันพุธที่ 27 กันยายน 2555

                                                                            ''สอบปลายภาค''

        
             

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555

                                                                             ''สอบปลายภาค''
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555

                                                                                 "สอบปลายภาค"
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104
3. สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่106
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 105

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
3.สรุปโครงการ Verb with fun
4. สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่106

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. เช็คเวลาเด็กนักเรียนชั้น ม.1
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104
4. สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่105
5. สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่106
6. สรุปโครงการการพัฒนาผู้เรียน
7. ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์ข้อสอบปลายภาค

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. พิมพ์ข้อสอบปลายภาค
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106
4. สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่105
5. สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่104
6. เย็บข้อสอบปลายภาคส่งฝ่ายวิชาการ
7. ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์ข้อสอบปลายภาค

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. พิมพ์ข้อสอบปลายภาค
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104

 

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. ทำวิจัยในชั้นเรียน
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่106
5. ออกข้อสอบปลายภาค
6. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
    สอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เกี่ยวกับเรื่อง preposition 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

 ภาระงานที่ต้อง
1.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
2.ทำสื่อการสอนที่จะสอนพิเศษในวันเสาร์
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่106

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน

ภาระงานที่ต้อง
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมสึกาาปีที่105
4.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106
5.ทำวิจัยในชั้นเรียน

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 12 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานวันมัธยม
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่106

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555


1.สอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่106

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่106

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4. ไปดูงานวันมัธยมที่โรงเรียนกัลยาณี
5.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่106

วันพุธที่ 5 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่106
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
5.พิมพ์เอกสารให้ครูในหมวด

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.ทำงานวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4.ทำงานวิจัยในชั้นเรียน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
3.สอนแทนอาจารย์พี่เลี้ยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่106

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4.ทำงานวิจัยในชั้นเรียน

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรีย
2. ทำงานวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
5. ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์เอกสาร

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. คุมสอบนักเรียนชั้นม.201
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
4. อาจารย์มานิเทศที่โรงเรียน
5.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
6. คุมสอบนักเรียนชั้นม.603

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนแทนพี่ในหมวดชั้นม.301
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
5. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
6. สอนแทนพี่ในหมวดชั้นม.302

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. เข้าร่วมชุมนุม “ อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย”
3. เข้าดูการแสดงของนักเรียนชั้นม.1 เกี่ยวกับสัปดาห์ห้องสมุด
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105


วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นม.104 วันนี้นักเรียนตื่นเต้นในการเล่นเกมส์
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4. ทำเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นม.105 วันนี้นักเรียนตื่นเต้นในการเล่นเกมส์
3. ทำเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
4.ดูการแสดงเกี่ยวกับกิจกรรม S.P.T. ในลานอเนกประสงค์

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นม.105 วันนี้ให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อน
3. สอนนักเรียนชั้นม.104 วันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104วันนี้สอนเกี่ยวกับฤดูการต่างๆซึ่งให้นักเรียนแปลเนื้อเรื่องและทำแบบฝึกหัดท้ายบท
3. ตรวจการบ้านนักเรียนและทำงานที่ยังไม่เรียบร้อย


วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104วันนี้สอนเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย
3. สอนแทนพี่พรทิพย์ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105วันนี้สอนเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย


วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555

“วันนี้เป็นวันอาสฬหบูชาโรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ไปทำบุญกับครอบครัว”

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555

“วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาโรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ไปทำบุญกับครอบครัว”

วันพุธที่ 1สิงหาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. คีย์คะแนนสอบกลางภาคที่ห้องคอมของรายวิชาอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงคีย์คะแนนสอบกลางภาคที่ห้องคอม
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104
3. รวบรวมคะแนนเก็บของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
4.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105วันนี้ได้เฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104เรื่องBangkok
3. สอนแทนครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่106
4. พิมพ์ข้อสอบของพี่ที่ในหมวด

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่604
3. นำข้อสอบกลางภาคมาตรวจ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่501
3.ตรวจใบงานที่ให้นักเรียนทำ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนซึ่งวันนี้เป็นเวรประจำ
2.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
3. คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่501
4.ตรวจการบ้านนักเรียน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา403
3.ช่วยพิมพ์งานภายในหมวดวันที่19-20 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนหยุดภายในจำนวน 2 วัน ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือสอบ

วันพุธ18 กรกฎาคม 2555

วันนี้เป็นวันแข่งขันกีฬาสีภายในที่สนามกีฬาจังหวัด

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.วันนี้เป็นการฝึกซ้อมเดินขบวนในการแข่งขันกีฬาสีภายใน

วันจันท์ที่ 16 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.เข้าร่วมดูการแข่งขันกีฬาสีภายใน
3.ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์งาน

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอบเก็บคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
3. ตรวจข้อสอบนักเรียน
4. ไปห้องสมุดโรงเรียนเพื่อใช้internet

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. พิมพ์ข้อสอบที่จะสอบย่อยวันพรุ่งนี้จำนวน30ข้อ
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104
4.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105เรื่องQuestion Tagละเฉลยแบบฝึกหัด
5.เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
3. ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงเย็บข้อสอบกลางภาค
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104 เรื่องQuestion Tag
5.เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์ข้อสอบกลางภาค
3. นำเอกสารคือข้อสอบกลางภาคไปโรงถ่าย
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
5. เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำการออกข้อสอบกลางภาคจำนวน40 ข้อ
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105ซึ่งวันนี้มีนักเรียนบ้างคนชอบชวนเพื่อนพูดในขณะที่สอน
4. เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. นำสื่อนวัตกรรมของหมวดภาษาต่างประเทศไปแสดงโชว์ที่ห้องสื่อ
4. เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4.เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105ในคาบที่4
4.ทำสื่อการสอนให้นักเรียน
5.เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
4 .เข้าดูการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงยิม

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. มอบหมายงานในการออกข้อสอบกลางภาค
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
5. ดูการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. ดูการซ้อมกีฬาสีภายในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4. เข้าอ่านหนังสือที่ห้องสมุดของโรงเรียน
5. ดูการซ้อมกีฬาสีภายในโรงเรียน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 255

 "โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนำคณะครูไปดูการแข่งขันกระบี่วิชาการที่จังหวัดกระบี่"

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. เข้าดูนักเรียนกิจกรรมชุมนุม”อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย”
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104ในคาบสุดท้ายของวันนี้